หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อ – สกุล : นายธีรยุทธ์ เกณบุตร
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ (2550)
ปริญญาโท   ศิลปศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ (2555)

ผลงานวิชาการ
1. เอกสารประกอบการสอน

ธีรยุทธ์ เกณบุตร. (2564). เอกสารประกอบการสอน ฉบับปรับปรุง รายวิชา 0308231 ภาษาไทยสำหรับครู (Thai Language for Teacher). สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

2. งานวิจัย
ธีรยุทธ์ เกณบุตร. (2555). การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันในการ์ตูนล้อการเมืองไทย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
มาโนช ดินลานสกูล วินัย สุกใส และธีรยุทธ์ เกณบุตร . (2562). “ราชาธิราช : จากพระราช-พงศาวดารสู่นวนิยาย,” วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า. 6(2), 45-52.
 
รายวิชาที่สอน
ชื่อวิชา หลักภาษาไทย
ชื่อวิชา วรรณกรรมวิจารณ์

 

เว็บไซต์ 

https://profile.yru.ac.th/th/dhirayuddh.k