หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร

  • รหัสหลักสูตร  :  25461571100679
  • ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Thai