หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

        โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวม ดังนี้  

1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30 

หน่วยกิต

 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า   

12

 หน่วยกิต

 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า   

6

 หน่วยกิต

 

1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า   

หน่วยกิต

 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

     

ไม่น้อยกว่า   

6

 หน่วยกิต

 

2.

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

129 

หน่วยกิต

 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

ไม่น้อยกว่า

50 

หน่วยกิต

 

  2.1.1

วิชาการศึกษา

  1. วิชาบังคับ
  2. วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า    

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

36

34 

 หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

 

2.1.2

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

 

14 

หน่วยกิต

 

2.2 กลุ่มวิชาเอก

 

79

 หน่วยกิต

 

2.2.1

 

วิชาเอก

  1. วิชาบังคับ
  2. วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า  

ไม่น้อยกว่า

69

54

15

 หน่วยกิต

 หน่วยกิต

 หน่วยกิต

 

2.2.2

วิชาการสอนวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต

 

2.2.3

เลือกจากวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก

 

 

 

ไม่น้อยกว่า

4

 หน่วยกิต

3.

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

 

หน่วยกิต