หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
    2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
     2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
     2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
     2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
 
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี  สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 165  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
    2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
     2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
     2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
     2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต