หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา วัชรสุขุม

อาจารย์ประจำหลักสูตร  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อ – สกุล : นางสุภา วัชรสุขุม 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.ม.

ภาษาไทย

2534

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.บ.

ภาษาไทย

2521

 

ผลงานทางวิชาการ

 • Cheni, Y., Sintana, S., Watcharasukum, S., Leelapatarapun, P., Lumbensa, P., Suwanno, P., Rungwittayapun, A., Tohsu, N., Deemae, A. and Ayae, N. (2017). Has the Implementation of MLE Improved the Achievements in Thailand’s Deep South?. International Journal of English Linguistics. 7(5): 54-64.
 • สุภา วัชรสุขุม. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 (การศึกษาและอิสลามศึกษา) วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 283-296). ยะลา: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.
 • สุภา วัชรสุขุม. (2559). ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล วันที่ 24-26 เมษายน 2559 (หน้า 108-116). ยะลา: สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • สุภา วัชรสุขุม  . (2558). การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย – ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา 2556. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 (หน้า 303-313). นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
 • ปราณี หลำเบ็ญสะ, ศุภลักษณ์ สินธนา, พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, สุภา วัชรสุขุม, ยะพา เจ๊ะนิ, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อานัส รุ่งวิทยพันธ์, นิอามาล อาแย, อามีเนาะ ดีแม และนิฮารงค์ โตะสู.และคณะ. (2558). การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล วันที่ 24-26 เมษายน 2559 (หน้า 390-399). ยะลา: สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.   
 • พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ศุภลักษณ์ สินธนา, ปราณี หลำเบ็ญสะ, สุภา วัชรสุขุม, ยะพา เจ๊ะนิ,  พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อานัส รุ่งวิทยพันธ์, นิอามาล อาแย, อามีเนาะ ดีแม และนิฮารงค์ โตะสู. (2558). การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล วันที่ 24-26 เมษายน 2559 (หน้า400-409). ยะลา: สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

รายวิชาที่สอน

 • ชื่อวิชา ลักษณะภาษาไทย  
 • ชื่อวิชา หลักภาษาไทย     
 • ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย                  
 • ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศ                 
 • ชื่อวิชา ภาษากับวัฒนธรรม                
 • ชื่อวิชา คติชนวิทยา             
 • ชื่อวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์      
 • ชื่อวิชา พัฒนาการของภาษาไทย    
 • ชื่อวิชา วรรณกรรมของกวีเอก       
 • ชื่อวิชา การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก               
 • ชื่อวิชา ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย        
 • ชื่อวิชา พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
 • ชื่อวิชา พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา           
 • ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน             
 • ชื่อวิชา หลักการอ่านและเขียนคำไทย

  เว็บไซต์ 

​​https://profile.yru.ac.th/supa.w