หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

อาจารย์ประจำหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อ – สกุล : นางสาวจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล 

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.ม.

ภาษาไทย

2557

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศศ.บ.

ภาษาไทย

2552

 

ผลงานทางวิชาการ

 • จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล, สุรัสวดี นราพงศ์เกษม, มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ และสรัญญา กฤษณานุวัตร. รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านออก-เขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน” วันที่ 15 ธันวาคม 2559 (หน้า 646-658). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

รายวิชาที่สอน

 • ชื่อวิชา  วรรณกรรมของกวีเอก       
 • ชื่อวิชา  ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย  
 • ชื่อวิชา   การเขียนเชิงสร้างสรรค์                  
 • ชื่อวิชา  การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ         
 • ชื่อวิชา  การเขียนเพื่อการสื่อสาร   
 • ชื่อวิชา  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ   
 • ชื่อวิชา  พัฒนาการของภาษาไทย 
 • ชื่อวิชา  วรรณคดีเอกของไทย          
 • ชื่อวิชา  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน           
 • ชื่อวิชา  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร

เว็บไซต์

      https://profile.yru.ac.th/chittikhwan.p