หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

อาจารย์ประจำหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อ – สกุล : นางสาวสุรัสวดี นราพงศ์เกษม

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กศ.ม.

ภาษาไทย

2557

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศศ.บ.

ภาษาไทย

2548

 

ผลงานวิชาการ

 • สุรัสวดี นราพงศ์เกษม, มาโนช ดินลานสกุล และนิดา มีสุข. (2557). การพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความโดยใช้วิธีสอนแบบสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารปาริชาต, 27(3): 50-62.
 • สุรัสวดี นราพงศ์เกษม, กูรอฮายา ยือแร, รอกีเยาะ ยูโซ๊ะ และอารีนา เจ๊ะนิ. (2560). การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านตีความของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 (การศึกษาและอิสลามศึกษา) วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 297-308). ยะลา: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.
 • สุรัสวดี นราพงศ์เกษม. (2559). ผลการสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล วันที่ 24-26 เมษายน 2559 (หน้า 382-389). ยะลา: สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล, สุรัสวดี นราพงศ์เกษม, มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ และสรัญญา กฤษณานุวัตร. รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านออก-เขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน” วันที่ 15 ธันวาคม 2559 (หน้า 646-658). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

รายวิชาที่สอน

 • ชื่อวิชา  การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก         
 • ชื่อวิชา  การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
 • ชื่อวิชา  วรรณกรรมวิจารณ์
 • ชื่อวิชา  พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
 • ชื่อวิชา  พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
 • ชื่อวิชา  การพูด การฟัง เพื่อสัมฤทธิ์ผล
 • ชื่อวิชา  การอ่านตีความ
 • ชื่อวิชา  การศึกษาเอกเทศ
 • ชื่อวิชา  ภาษากับวัฒนธรรม
 • ชื่อวิชา  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 • ชื่อวิชา  การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
 • ชื่อวิชา  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 • ชื่อวิชา  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร

เว็บไซต์

https://profile.yru.ac.th/suratsawadee.n