หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อ – สกุล : นางสาวธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ 

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.ม.

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2544

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศษ.บ.

เทคโนโลยีทางการศึกษา

2537

 

ผลงานทางวิชาการ

 • ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ. (2560). คตินิยมและคติชนปักษ์ใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้: กรณีศึกษา   วันคารคำกาพย์. ใน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วรรณกรรมทักษิณศึกษา: อดีต ปัจจุบัน อนาคต โครงการไทยวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 (หน้า 1-14). สุราษฎร์ธานี: สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ. (2559). การดำรงอยู่ของเพลงพื้นบ้าน: กรณีศึกษาเพลงเรือแหลมโพธิ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล วันที่ 24-26 เมษายน 2559 (หน้า 195-202). ยะลา: สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • ธวัลรัตน์  พรหมวิเศษ. (2558). การใช้วิธีสอนแบบโครงงานและละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น. ใน The 3rd YRU National and International Conference on Islamic Education and Educational Development : Future and Challengers วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 (หน้า 146-150). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

รายวิชาที่สอน

 • ชื่อวิชา วรรณกรรมท้องถิ่น
 • ชื่อวิชา พัฒนาการของวรรณกรรมไทย                          
 • ชื่อวิชา วรรณกรรมสังคมและการเมือง          
 • ชื่อวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์      
 • ชื่อวิชา ภาษาไทยถิ่น         
 • ชื่อวิชา การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมวิทยา              
 • ชื่อวิชา วรรณกรรมวิจารณ์               
 • ชื่อวิชา พัฒนาการของภาษาไทย    
 • ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศ 
 • ชื่อวิชา การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมและวัฒนธรรม              
 • ชื่อวิชา ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย      
 • ชื่อวิชา วรรณคดีเอกของไทย           
 • ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน             
 • ชื่อวิชา หลักการอ่านและเขียนคำไทย           
 • ชื่อวิชา ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                                                 

  เว็บไซต์

         https://profile.yru.ac.th/tawalrat.p