หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ซอฟูวะห์ กูโน

อาจารย์ประจำหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อ – สกุล : นางสาวซอฟูวะห์ กูโน

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.ม.

ภาษาไทย

2561

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศศ.บ.

ภาษาไทย

2553

 

รายวิชาที่สอน

  • ชื่อวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       
  • ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน     
  • ชื่อวิชา หลักการอ่านและเขียนคำไทย