หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร :       

  • จำนวนหน่วยกิต

          ​ไม่น้อยกว่า  165  หน่วยกิต

  • รูปแบบหลักสูตร

​          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

  • ภาษาที่ใช้

​          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  

  • การรับเข้าศึกษา

​           รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

  • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

​           เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว