หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี  สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร :       

จำนวนหน่วยกิต

          ​ไม่น้อยกว่า  142  หน่วยกิต
รูปแบบหลักสูตร
​          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ภาษาที่ใช้
​          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
การรับเข้าศึกษา
​           รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
​          เป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง)
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี  สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร :       

จำนวนหน่วยกิต
          ​ไม่น้อยกว่า  165  หน่วยกิต
รูปแบบหลักสูตร
​          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
ภาษาที่ใช้
​          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
การรับเข้าศึกษา
​           รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
​           เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว