หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

smileyอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

            ครู และบุคลากรทางการศึกษา