หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความเรื่อง คตินิยมและคติชนปักษ์ใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ กรณีศึกษาวันคารคำกาพย์ 2

บทความเรื่อง คตินิยมและคติชนปักษ์ใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ กรณีศึกษาวันคารคำกาพย์ 2