หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิทานพื้นบ้านเรื่อง แอกอแปแนะ แอกอปาแญ

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ "นำองค์ความรู้เรื่อง 'แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน' สู่ชุมชน" ซึ่งบูรณาการกับการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมละครสร้างสรรค์สองภาษา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้แสดงละครพื้นบ้านเรื่อง แอกอแปแนะ แอกอปาแญ ทั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น โดยมีอาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ เป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดง

 

 

แกลเลอรี่