หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมค่ายภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและอาชีพ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathametics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดค่ายภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและอาชีพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น ๔ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ, โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์, โรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ และรุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ, โรงเรียนประทีปวิทยา, โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา, โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาไทยของนักเรียน ให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และมุ่งเน้นให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้จากฐานกิจกรรมต่าง ๆ มานำเสนอโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

ขอบคุณรูปภาพจาก facebook page โครงการ SMP

yes คลิกเพื่อชมคลิปข่าวกิจกรรม

yes คลิกเพื่อเข้าชมภาพจาก facebook โครงการ SMP

yes คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมจาก facebook โครงการ SMP 

 

 

แกลเลอรี่