หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะ เข้าอบรมการดูแลเว็บไซต์หลักสูตร

ขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะ เข้าอบรมการดูแลเว็บไซต์หลักสูตร

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-302 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.