หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ นศ. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ๒๕๖๒

นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ๒๕๖๒ จากการคัดเลือกและประกาศผลโดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย

ในการนี้หลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่นักศึกษาได้รับรางวัล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ นักศึกษา และรุ่นน้อง อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตรฯ คณะ และมหาวิทยาลัยเสมอมา

คลิกเพื่อเข้าสู่ facebook สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม 

คลิกเพื่อเข้าสู่ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลเยาวชนดีเด่น

รายงานข่าวและภาพโดย จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

 

 

 

 

แกลเลอรี่