หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นศ. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Hidden gems in Yala : ยะลาซ่อนสุข” ในงานมรย.วิชาการ 62

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ชมรมถ่ายภาพ EDU Focus คณะครุศาสตร์ จัดการประกวดภาพถ่ายและนิทรรศการภาพถ่าย ในหัวข้อ "Hidden Gems in Yala: ยะลาซ่อนสุข" ภายใต้แนวคิดการถ่ายทอดส่งต่อความสุขที่ซุกซ่อนอยู่ภายในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้คน ความเชื่อ ธรรมชาติ ของจังหวัดยะลา ผ่านเลนส์และสายตาของผู้ถ่ายภาพ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑.ภาพถ่ายจาก Mobile Phone ๒.ภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล DSLR

ในการนี้ นางสาวซารีฮัน มะลี นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดประเภทภาพถ่ายจาก Mobile Phone และรับรางวัลจากผศ.ดร.กฤษดา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ 

รายงานข่าวโดย จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

ภาพโดย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 

 

แกลเลอรี่