หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความสารคดีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับการพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชายแดนใต้

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนัสริน ยะปา และนางสาวอรัญญา ศรีโยม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสที่ผลงานบทความสารคดีได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในคอลัมน์ "เสียงจากเยาวชน" ใน "วารสารการพัฒนาชายแดนใต้" ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ซึ่งจัดพิมพ์โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)

ผลงานดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมการเขียนสารคดีกับนักเขียนสารคดีมืออาชีพ ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยนักศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ และถ่ายภาพด้วยตนเอง และได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้น โดยนางสาวนัสริน ยะปา เขียนบทความสารคดีเรื่อง "เสน่ห์ประมงพื้นบ้านทีอ่าวบาลาวูดอ บางปู"  และนางสาวอรัญญา ศรีโยม เขียนบทความเรื่อง "เส้นทางกล้วยเส้นที่ไม่กล้วยๆ"

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)

http://www.sbpac.go.th

ขอบขอบพระคุณข้อมูลจาก อาจารย์ ดร.มัสวิณี สาและ 

ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจาก นางสาวอรัญญา ศรีโยม

รายงานข่าวและภาพโดย จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

 

แกลเลอรี่