หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสวนา "ก้าวแรกสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ ครูภาษาไทย มรย."

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมเสวนา "ก้าวแรกสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ ครูภาษาไทย มรย." ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ ห้อง ๒๔-๕๑๑ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเสวนาที่เป็นทั้งศิษย์เก่าและตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ได้แก่ คุณครูสุดารัตน์ บาเหะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา (ศิษย์เก่ารหัส ๕๖) นางสาวนาสือรี เจะแยะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ นางสาวอาตีกะห์ สาเระ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ นางสาวอาอีซะ สาเรป นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ โดยมีนางสาวนิรุสมี วาโมง และนางสาวอาซีซะห์ สะมาแอ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้ร่วมเสวนาได้กล่าวถึงการเรียนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู นอกจากนี้ยังได้แนะนำถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยให้แก่รุ่นน้อง

กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้เตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย และได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

รายงานข่าว โดย จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

ภาพ โดย สุรัสวดี นราพงศ์เกษม และจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

แกลเลอรี่