หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ณ ห้อง ๒๕-๔๐๔ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณแวอัสรี แวมายิ เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชัฏยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 

ในการนี้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในอนาคต

รายงานข่าวโดย จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

ภาพ โดย จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล และสิริพัฒน์ รันดาเว

แกลเลอรี่