หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลที่ 1 จากกิจกรรมการแข่งขัน Smart Digital The Best of Group

ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลที่ 1 จากกิจกรรมการแข่งขัน Smart Digital The Best of Group โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลของบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท ในการนี้นางสาวอาตีกะห์ สาเระ เป็นตัวแทนของห้องเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่