คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

กรรมการประจำคณะ

1. ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี ประธานกรรมการ
2. ผศ.สุพร สุนทรนนท์ รองประธานกรรมการ
3. ผศ.ภูวดล  ดลภาค กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ดร.อมร ชคทิศ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ดร.ดาเรศ ชูยก กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายวิทยาศิลป์ สะอา กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายอำนวย ศรีระแก้ว กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นางสาวไซนีย์ ตำภู กรรมการจากรองคณบดี
9. นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล กรรมการจากประธานหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ
10. ผศ.วันทนี แสงคล้ายเจริญ กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
11. นางสาวสุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
12. ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์ กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
13. นางสาว.แพรวศรี เดิมราช กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาตร์ฯ
14. นายพอหทัย ซุ่นสั้น เลขานุการ
15. นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ ผู้ช่วยเลขานุการ