คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

กรรมการประจำคณะ

ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี ประธานกรรมการ
ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ รองประธานกรรมการ
ผศ.ภูวดล ดลภาค กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อมร ชคทิศ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อาดุลย์  พรมแสง กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณธีระ  อัครมาส กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณอภิรัฐ  สะมะแอ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.ชุติมา คำแก้ว กรรมการจากรองคณบดี
อ.นินุสรา มินทราศักดิ์ กรรมการจากประธานหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ
อ.ราศรี  สวอินทร์ กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
อ.ธีรยุทธ   มูเล็ง กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.วรพจน์  แซ่หลี กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาตร์ฯ
อ.สรียา  หมัดอาด้ำ เลขานุการ