คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะกรรมการบริหาร

ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ ประธานกรรมการ
อ.ชลธิชา สุรรัตนสัญญา กรรมการ
อ.ดร.ชีวลา บาดกลาง กรรมการ
อ.ดร.มะพาริ กะมูนิง กรรมการ
อ.สรียา  หมัดอาด้ำ กรรมการ
นายชลธิวัตน์ นุ้ยไกร กรรมการ
นางสาวศศิธร อินน้ำหอม กรรมการ
นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวบุษรอ นิโลง ผู้ช่วยเลขานุการ