คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะผู้บริหาร

ผศ.สุพร สุนทรนนท์
คณบดี
 
                                   
นางสาวสวพร จันทรสกุล ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ นายชินวัจน์ งามวรรณากร นายซูลฟีกอร์ มาโซ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ นศ. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี