คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะผู้บริหาร

ผศ.สุพร สุนทรนนท์
คณบดี
 
 
นางสาวสวพร จันทรสกุล นางสาวไซนีย์ ตำภู นายวรากร แซ่พุ่น นางสาวพอหทัย ซุ่นสั้น
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ นศ. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี