คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะผู้บริหาร

ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ
คณบดี

อีเมล์ : nichapat.r@yru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-632 ต่อ 50001
 
 
อ.ชลธิชา สุรรัตนสัญญา อ.ดร.ชีวลา บาดกลาง อ.ดร.มะพาริ กะมูนิง อ.สรียา หมัดอาด้ำ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
อีเมล์ : chonticha.a@yru.ac.th

อีเมล์ : chewala.b@yru.ac.th

อีเมล์ : maphari.k@yru.ac.th

อีเมล์ : sareeya.ma@yru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-632 ต่อ 50002

เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-632 ต่อ 50003

เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-632 ต่อ 50004

เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-632 ต่อ 51001