คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิสัยทัศน์ ระยะเวลา
ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ คณบดี วิสัยทัศน์ 2552-2556
ผศ.สุพร  สุนทรนนท์ คณบดี วิสัยทัศน์ 2556-ปัจจุบัน