คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิสัยทัศน์ ระยะเวลา
อาจารย์วิสุทธิ์ ธำรงวิศว คณบดี   2541 – 2544
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์          ไชยเมล์ คณบดี   2544 - 2546
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมานมิตร      วิทยอภิบาลกุล คณบดี   2546 - 2548
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ คณบดี   2548 – 2553
ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ คณบดี วิสัยทัศน์ 2552 - 2556
ผศ.สุพร  สุนทรนนท์ คณบดี วิสัยทัศน์ 2556 - 2564
ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดี วิสัยทัศน์ 2564 - ปัจจุบัน