คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.สุพร สุนทรนนท์
ตำแหน่ง :
คณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
suporn.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-699 ต่อ 50001
ชื่อ :
นางสาวสวพร จันทรสกุล
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sawaporn.j@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 50002
ชื่อ :
ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nichaphat.r@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 50003
ชื่อ :
นายชินวัจน์ งามวรรณากร
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
chinawat.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 50004
ชื่อ :
นายซูลฟิกอร์ มาโซ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sulfikor.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 51001
ชื่อ :
นายชลธิวัตน์ นุ้ยไกร
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานจัดการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
chontiwat.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 51003
ชื่อ :
นางสาวขวัญตา ทวีสุข
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
pinyada.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-632 ต่อ 51003
ชื่อ :
นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
lertyot.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 50000
ชื่อ :
นางวิชุลดา สังข์แก้ว
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
wichulda.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 50000
ชื่อ :
นางสาวนูรีซัน อีแตดีแม
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nureesun.e@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 50000