คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ
ตำแหน่ง :
คณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nichapat.r@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-632 ต่อ 50001
ชื่อ :
อ.ชลธิชา สุรัตนสัญญา
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
chonticha.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 50002
ชื่อ :
ดร.ชีวลา บาดกลาง
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
chewala.b@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 50003
ชื่อ :
ผศ.ดร.มะพาริ กะมูนิง
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
maphari.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 50004
ชื่อ :
อ.สรียา หมัดอาด้ำ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sareeya.ma@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 51001
ชื่อ :
นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
lertyot.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 51000
ชื่อ :
นายชลธิวัตน์ นุ้ยไกร
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานจัดการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
chontiwat.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 51003
ชื่อ :
นางสาวศศิธร อินน้ำหอม
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sasithorn.i@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 51303
ชื่อ :
นางสาวจิรชยา ฉวีอินทร์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการช่างศิลป์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
jirachaya.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299648 ต่อ 53000
ชื่อ :
นายอักมาล เบ็ญหาวัน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
akmal.b@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 51004