คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีวิวัฒนาการจากหมวดการศึกษาของโรงเรียนฝึกหัดครูยะลาจนมาเป็นวิทยาลัยครูยะลาตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และมีผลให้การจัดสายงานการบริหารเป็นคณะวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคศาสตร์เป็นคณะวิชาหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" แทนวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูยะลาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏยะลา" และในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติราชภัฏ พุทธศักราช 2538 มีผลให้การเรียกชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม จากชื่อคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารมาเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเรียกผู้บริหารสูงสุดในคณะว่า "คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนให้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เริ่มจากปี พ.ศ. 2541 เปิดสอนโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ใน พ.ศ. 2542 เปิดสอนโปรแกรมวิชาภาษาไทยและใน พ.ศ. 2543 เปิดสอนโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ใน พ.ศ. 2544 เปิดสอนโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี

 

ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 ซึ่งมีผลให้สามารถเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ดังนี้

 

 • พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดับปริญญาตรีรุ่นแรก บังคับวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย
 • พ.ศ. 2520 เปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
 • พ.ศ. 2522 เปิดสอนวิชาเอกภาษาไทย สังคมศึกษา หลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต
 • พ.ศ. 2524 เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี และวิชาประวัติศาสตร์หลักสูตร 2 ปี
 • พ.ศ. 2528 เปิดสอนวิชาศิลปกรรมและออกแบบประยุกต์ศิลป์ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
 • พ.ศ. 2529 ขยายหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์เปิดสอนวิชาเอกนาฎศิลป์และการแสดง
 • พ.ศ. 2541 เปิดสอนสาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร 4ปี
 • พ.ศ. 2542 เปิดสอนสาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทยหลักสูตร 4 ปี
 • พ.ศ. 2544 เปิดสอนโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
 • พ.ศ. 2545 เปิดสอนโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี
 • พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร 4 ปี
 • พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป หลักสูตร 4 ปี
 • พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
 • พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม หลักสูตร 4 ปี
 • พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
 • พ.ศ. 2559 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตร 5 ปี
 • พ.ศ. 2561 เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน หลักสูตร 4 ปี