คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประวัติความเป็นมา

 

คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 มีหัวหน้าคณะเป็นผู้บริหารสูงสุด ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูยะลาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏยะลา” และในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 มีผลทำให้การเรียกชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเรียกผู้บริหารสูงสุดในคณะว่า “คณบดี ” โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังนี้

ปี พ.ศ. 2541 – 2544     อาจารย์วิสุทธิ์ ธำรงวิศว

ปี พ.ศ. 2544 - 2546     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์  ไชยเมล์

ปี พ.ศ. 2546 - 2548     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมานมิตร  วิทยอภิบาลกุล

ปี พ.ศ. 2548 – 2553    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์

ปี พ.ศ. 2553 – 2556    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์

ปี พ.ศ. 2556 – 2564    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์

ปี พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์  รวิชาติ

ในปี พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2547 ลงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก. ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547สถาบันราชภัฏยะลาจึงได้นามใหม่ว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"

ในปี พ.ศ. 2549 มีการพัฒนาระบบราชการ โดยการกำกับดูแลของสำนักงานมาตรฐานการศึกษา โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังคงแบ่งออกเป็น 4 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณบดี ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินงานตามภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกประการ

ในปี พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ในปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตร 5 ปี) รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 15 หลักสูตร

ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษามลายู

ในปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 1 หลักสูตร

ในปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน ทั้งสิ้น 15 หลักสูตร

ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน ทั้งสิ้น 15 หลักสูตร

ในปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน ทั้งสิ้น 15 หลักสูตร