คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย อัตลักษณ์ พันธกิจและค่านิยม

1) ปรัชญา (Philosophy) 

ศาสตร์แห่งมนุษย์และสังคม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) วิสัยทัศน์ (Vision) 

“องค์กรแห่งภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชายแดนใต้อย่างยั่งยืน”

3) เป้าหมาย (Goals) 

องค์กร บุคลากร บัณฑิต และสังคมคุณภาพ

4) อัตลักษณ์ ( Identities)

สำนึกดี มีสมรรถนะ พัฒนาตนและสังคม

5) พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม สำนึกดี มีความรู้และทักษะการทำงาน สามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในสังคมศตวรรษที่ 21

2. สร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อการแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้

3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อต่อยอดความรู้และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร ชุมชน และท้องถิ่น

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชายแดนใต้

5. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อให้บุคลากรมีความสมานฉันท์และมีความสุข

ค่านิยม (Shared Values)

S

Soul

จิตวิญญาณ

M

Mindset

ทัศนคติ

A

Alliance

ความสัมพันธ์ ความผูกพัน

R

Reinventing

การคิดใหม่ทำใหม่

T

Technology

เทคโนโลยี

H

Helpful

ช่วยเหลือ เกื้อกูล

U

Up – to - date

ทันสมัย

S

Strong

เข้มแข็ง

O

Ongoing

ไม่หยุดยั้ง