คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4 ปี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบันฑิต

ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4 ปี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 4 ปี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม (หลักสูตรเก่า)

ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา