คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบันฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ (หลักสูตรเก่า)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม (หลักสูตรเก่า)

ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา