คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

อัตรากำลัง

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 101 คน ปฏิบัติงานจริง จำนวน 100 คน ลาศึกษาต่อ จำนวน 1 คน บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 10 คน รวมบุคลากรทั้งหมด 111 คน โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

อัตรากำลัง จำนวน (อัตรา)

บุคลากรสายวิชาการ

ปฎิบัติงานจริง 100
ลาศึกษาต่อ 1
บุุคลากรสายสนับสนุน สำนักงาน 10
รวม 111

 

อัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการแต่ละหลักสูตร จำแนกโดยวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

วุฒิการศึกษา

รวม

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 0 4 1 5
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 0 6 0 6
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0 6 1 7
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0 4 2 6
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 0 4 1 5
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ 0 3 2 5
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 0 9 0 9
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0 8 3 11
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฏหมายมหาชน 0 4 1 5
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 0 5 1 6
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู 0 6 0 6
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 0 5 0 5
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 5 0 5
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 0 6 3 9
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 0 10 0 10
งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 1 0 0 1
รวม 1 85 15 101

 

อัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ จำแนกโดยตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ จำนวน
ศาสตราจารย์ -
รองศาสตราจารย์ -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18
อาจารย์ 83
รวม 101

 

อัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ จำแนกโดยประเภทอาจารย์

ประเภทอาจารย์ จำนวน
ข้าราชการ 12
พนักงานมหาวิทยาลัย 75
สัญญาจ้าง 14
รวม 101