คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริการวิชาการท่าสาปโมเดล ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (2556)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา (2556)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (2556)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ร่วมกับ สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง (2557)

MoU in Academic and Educational Collaborations with Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia (2014)

MoU in Academic and Educational Collaborations with Universitas Negeri Malang (UM), Indonesia (2015)

MoU in Academic and Educational Collaborations with Universitas Negeri Yokyakarta (UNY), Indonesia (2015)

MoU in Academic and Educational Collaborations with Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia (2015)

MoU in Academic and Educational Collaborations with Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia (2016)

MoU in Academic and Educational Collaborations with Northwest University, Xi'an, Shaanxi, China (2017)