คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ระเบียบข้อบังคับ และประกาศต่างๆ

พ.ศ. 2562
 
ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562 
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2561
 
หลักเกณฑ์กระทรวง กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2560
 
ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินยืมจากเงินรายได้ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2558
 ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุจากเงินรายได้ พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557
 ประกาศ เรื่อง ภาระงานทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2557
 ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2557
 
พ.ศ. 2556
 ระเบียบ ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
 ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้เงินคงคลัง พ.ศ. 2556
 
พ.ศ. 2555
 ระเบียบ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2555
 
พ.ศ. 2554
 ระเบียบ ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2554
 
พ.ศ. 2553
 ระเบียบ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
 ระเบียบ ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2553
 
พ.ศ. 2552
 ระเบียบ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552
 ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) พ.ศ. 2552
 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินกิจการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2552
 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานสำนักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2552
 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินกิจการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2552
 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานสำนักงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานสำนักงานเลขานุการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552
 
พ.ศ. 2550
 ระเบียบ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2550
 ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต พ.ศ. 2550
 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2550 
 ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2550
 ระเบียบ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2550
 
พ.ศ. 2549
 ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2549
 ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการตรวจผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2549
 ระเบียบ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2549
 ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา พ.ศ. 2549