คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "ปฎิรูปประเทศไทย สังคมสุจริต สู่การขับเคลื่อนไทยแลน 4.0"

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "ปฎิรูปประเทศไทย สังคมสุจริต สู่การขับเคลื่อนไทยแลน 4.0"

ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พบการปาฐกถาพิเศษ จากทา่นอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รัฐบาล : โมลเดลไทยแลน 4.0 สู่จังหวัด 4.0"

และการอภิปรายในหัวข้อ "การขับเคลื่อนไทยแลน 4.0 : ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริจ"

แกลเลอรี่