คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันสุดยอดความสามารถพิเศษแบบจีน เพื่อชิงถ้วยรางวัลสถาบันขงจื้อ ครั้งที่ 2

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันสุดยอดความสามารถพิเศษแบบจีน เพื่อชิงถ้วยรางวัลสถาบันขงจื้อ ครั้งที่ 2

ดร.ภากร นพฤทธิ์ และ อาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมแข่งขันสุดยอดความสามารถพิเศษแบบจีน เพื่อชิงถ้วยรางวัลสถาบันขงจื้อ ครั้งที่ 2 โดยสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้าร่วมแข่งขัน ฯ สามารถคว้ารางวัลในแต่ละประเภทกิจกรรม โดย รางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ ได้แก่ นางสาวซาฮีดะห์ หะยี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชารีฟ ลือแบซา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวอาตีกอฮ์ ตลอ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กิจกรรมตัดกระดาษจีนสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมาเรียนี สาและ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวรุสณีตา เตะแต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวอาร์รีนี สมาแอ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวยารีย๊ะ มามุ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และประเภทการแข่งขันดนตรีจีนพื้นบ้าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวฐิตาพร นัตราพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา