คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับทุนการศึกษา จากการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนูรีดา ไซซิง รหัส 405603010 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับทุนการศึกษา จากการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9" ระดับอุดมศึกษา จากมูลนิธิตั้งเซ็กกิม บริษัทนามมี จำกัด กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่