คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.

                             

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                        คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557                                ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558