คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557