คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ผู้แทน สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ และคณะ  เข้าสวัสดีปีใหม่ ณ สำนักงานคณะมนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์ โดย คุณเลิศยศ เผื่ออำนาจ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนคณบดี ร่วมรับมอบคำอวยพร 

แกลเลอรี่