คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมทำความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยงานหลักสูตร

วันนี้ (10 ม.ค.61)เวลา14.00น. ณ ห้องประชุมจำปูรี อาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ พร้อมด้วย นางสาวบุษรอ นิโลง นักวิชาการศึกษาฝ่ายประกันคุณภาพ ประชุมและพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ ให้กับเจ้าหน้าที่หลักสูตร ตลอดจนหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ สรุปโครงการ และหลักฐานอื่นๆในการใช้ประเมิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรได้เข้าใจและสามารถเตรียมความพร้อมในการประเมินหลักสูตรต่อไป

แกลเลอรี่