คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 10 มกราคม 2561 อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยทางคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้คัดเลือก นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ สาขาภาษาไทย ครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 2 เป็นตัวแทนคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

แกลเลอรี่