คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาตร์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันนี้(11 มกราคม 2561) เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทีมบริหาร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์วัน เดชพิชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงฯ (คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมประชุม

แกลเลอรี่