คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณา สรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม และ ผศ.สุพร สุนทรนน์ คณบดี เป็นรองประธาน

แกลเลอรี่