คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับครูแลกเปลี่ยนอินโดนีเซียพันธุ์ใหม่ เพิ่มศักยภาพด้านภาษาอินโดนีเซียและการทำวิจัยร่วมกัน

วันนี้ (18 ม.ค.61) ที่ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับครูแลกเปลี่ยนอินโดนีเซียพันธุ์ใหม่ โดยมี Mr.Gamma Arifian Siddik (คุณกัมมา อาริเฟียน ซิดดิก) รองกงสุลสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา สมาคมศิษย์เก่าอินโดนีเซียแห่งประเทศไทย ครูอินโดนีเซีย ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษามลายู เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

แกลเลอรี่