คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

แผนกลยุทธของคณะ

ปีงบประมาณ 2560-2564

แผนกลยุทธ ปีงบประมาณ 2560-2564
แผนกลยุทธทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564

 

ปีงบประมาณ 2555-2559

แผนกลยุทธ ปีงบประมาณ 2555-2559
แผนกลยุทธ ปีงบประมาณ 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง 2558)