คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

เวทีลานวัฒนธรรม ชั้น 1

ตารางการใช้เวทีลานวัฒนธรรม ชั้น 1

ข้อปฏิบัติในการขออนุมัติใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขั้นตอนการขออนุมัติ
1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุมว่างหรือไม่
2. กรณีห้องประชุมว่าง ทำการโหลด File (แบบฟอร์ขออนุมัติใช้ห้องประชุม)
3. เขียนแบบฟอร์โดย แนบเอกสารประกอบพิจารณา - โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว หรื่อ - หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ยื่นแบบฟอร์ม สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพื่อเสนอตามลำดับ)
5. ติดต่อ สอบถาม สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รออนุมัติ)
หมายเหตุ 
- การอนุมัติใช้ห้องประชุมขออย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนวันจัดกิจกรรม
- เบอร์ 073-299632 IP Phone 50000
- แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่