คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ 2558

หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2558 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด