คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2548

หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2548 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด