คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

รายงานผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรประชาสัมพันธ์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ในการนี้ งานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ขอจัดส่งรายงานการสำรวจการตอบภาวะการมีงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ตามเอกสารแนบ 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด