คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา