คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศต่อการบริหารจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศต่อการบริหารจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามลิ้งค์ที่แนบ https://goo.gl/forms/3HlMIm7dIwhTxrg02